CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN NIKAH

SURATKETERANGAN NIKAH

No.                                  .

Yangbertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :
1.nama                            : MALA
2.umur                            : 60 Tahun
3.agama                          : Islam
4.alamat                          : Desa Koronua Kec. Landono Kab. Konawe Selatan
Selanjutnya disebutpihak orang tua perempuan (Wali) sudah diberikan Waliyah Nikah pada :
1.nama                            :          SALENG BIN SANUSI (SUAMI)
2.tempat/Tgl. Lahir          : Sengkang, 28 Pebruari 1967
3.jenis Kelamin                : Laki-laki
4.agama                          : Islam
5.perkerjaan                    : Wiraswasta
6.alamat                          : Desa Koronua Kec. Landono Kab. Konawe Selatan
Memberikan Izinnikah kepada :
1.nama                            :          DARMAWATI BINTI SULO(ISTRI)
2.umur                            : 43 Tahun
3.jenis Kelamin                : Perempuan
4.agama                          : Islam
5.perkerjaan                    : IRT
6.alamat                          : Desa Koronua Kec. Landono  Kab. Konawe Selatan

Sehubungan denganpihak tersebut diatas benar-benar sudah dinikahkan dalam hari Minggu lepas 12 Desember1989 di rumah kediaman orang tua wanita/ Waliyah, dan surat nikah sementaradalam pengurusan.

Demikan SuratKeterangan ini dibentuk menggunakan sebenar-sahih buat dipergunakan sebagaimanamestinya.

                                                                                      Koronua,19 Mei 2011
            ImamDesa/Pembaca Nikah.                                    Pihakwaliyah,
                          B O K I R                                              MALA

                                                 Mengetahui:
                                        An. KepalaDesa Koronua,
                                                               Sekdes,

                                                 MUH. DAHIR
                                     NIP.19691105200906 1 009                


Saksi-saksi :

1.muh. Ali                                                  (………………………………..)
2.pudarman                 (………………………………..)
3.                                                             (………………………………..)
4.                               (……………………………..)
Tentang-soal.